Päästerõngas

Päästealane noortering on mõeldud kõigile 7.- 19.aastastele noortele õppeväliseks tegevuseks, kus noored omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda.

Päästealane noortering Päästerõngas on noortele tasuta, see kindlustab ka vähekindlustatud peredest noorte osalemist.

Pääste- või ohutusala koolitusprogrammi läbinud noor on omandanud teadmised ja oskused päästevaldkonnast. Ta oskab ennetada riske ning tegutseda ohuolukordades. 

Alameesmärgid jagunevad vastavalt teemadele järgnevalt: 
 
 • päästeala teema eesmärgiks on tutvustada noortele pääste organisatsiooni tegutsemise põhimõtteid, struktuuri ja tegevussuundi; 
 • tuleohutuse teema eesmärgiks on õpetada noori tulekahjusid ennetama, tegutsema tulekahju puhkemisel ning kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid; 
 • olmeohutuse teema eesmärgiks on õpetada noori vältima olmetraumasid ning esmast käitumist nende tekkimise korral; 
 • veeohutuse teema eesmärgiks on õpetada noortele tundma oma ujumisvõimeid; ujumisel ja erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid ning vees hätta sattunud inimest abistama; 
 • liiklusohutuse teema eesmärgiks on õpetada noori vältima liiklusohtlike olukordi, tutvustada vastavat seadusandlust ning esmast käitumist erinevate liiklusõnnetuse korral; 
 • eriolukordade teema eesmärgiks on tutvustada noortele hädaolukordade, kriisireguleerimise ja eriolukordade olemust, tutvustada Eestis ja mujal maailmas toimunud erinevaid hädaolukordi ning esmast käitumist suurõnnetuste korral; 
 • nööride ja sõlmede teema eesmärgiks on õpetada noortele sõlmede sidumist nii enese kui ka teiste päästmiseks, varustuse tõstmiseks, allalaskmiseks ja kinnitamiseks ning loomade päästmiseks; 
 • ohud looduses teema eesmärgiks on õpetada noori märkama looduses varitsevaid ohte ning oskusi looduses toime tulekuks; 
 • õnnetusteadete menetlemise teema eesmärgiks on tutvuda häirekeskuse tööga ning omandada teadmised, kuidas hädaabinumbrile helistada; 
 • esmaabi teema eesmärgiks on anda noortele teadmised ja oskused elupäästva esmaabi osutamiseks; 
 • päästetaktika teema eesmärgiks on tutvustada päästjate igapäevast tööd ning õpetada kustutama ohutult tulekahju; 
 • päästevarustuse ja –tehnika teema eesmärgiks on õpetada noori kasutama erinevaid päästevahendeid; 
 • demineerimise teema eesmärgiks on tutvustada noortele lõhkekehade ohtlikkust ning esmast käitumist nende leiu korral; 
 • tuletõrjespordi eesmärgiks on arendada õpilaste liikumistegevust ning propageerida tuletõrjesporti ja tervislikku eluviisi. 
 

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara