Noorteprojekt "Draamaga sõbraks"

"Draamaga sõbraks" toimus mais-juunis 2017. Toimus kaks kohtumist, esimene Rabav turismitalus, Järvamaal, teine Narvas, Ida-Virumaal.

Noorteprojektid "Koos sallivamaks" ja "Greener You"

"Koos sallivamaks" toimus mais-juunis 2016. Toimus kaks kohtumist, esimene Naissaarel, Harjumaal, teine Sinimäel, Ida-Virumaal.

"Greener You" toimus 25.06-3.07.2016 Rabav turismitalus, Järvamaal.

 

Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

 

 

 

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt "Make a Change vol.2":

“Make a change, part II” on projekti “Make a change” teine osa, mida koordineerib Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES. Projektis osalevad vabatahtlikud tegutsevad erinevate vastuvõtvate organisatsioonide juures (nt Mustamäe Avatud Noortekeskus, Imastu  Koolkodu, Viljandi Lasteabikeskus, Midrimaa Lasteaed jt). Samas moodustavad nad võrgustiku, et ellu viia ühiseid tegevusi.

Projekti peaeesmärk on anda erinevatest riikidest pärit noortele võimalus olla aktiivne kodanik ning omandada Eestis uusi kogemusi. Sellest lähtuvalt toovad vabatahtlikud muutust nii nende endi kui ka laste, noorte ja täiskasvanute ellu, kellega nad kokku puutuvad. 8 vabatahtlikku Itaaliast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Leedust, Hispaaniast ja Rootsist on ühinenud käestoleva projektiga, et anda omapoolset tuge ja tuua innovaatilisi ideid teistesse sotsiaal-, noorte- ja haridusasutustesse Eestis.

Euroopa Noored programmi finanatseeritud projekti eesmärk on propageerida ja arendada vabatahtlikku tegevust noorte seas.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

September 2011- juuni 2012 oli meie meeskonnas vabatahtlik Vincezo Pagliuca Itaaliast.

Ta on pärit Napolist, ta on õppinud majanduse erialal, tegeleb aktiivselt fotograafiaga.

Vincenzo viis noortekeskuses läbi itaalia keele ringi.

 

Mobiilne noorsootöö- MoNo

Teostatati Mustamäel vahemikus dets.2011- aug.2012.

Mobiilne noorsootöö sai alguse vastureaktsioonina noorsookuritegevusele ning suurenenud noorte grupikogunemistele, kuna klassikaline noorsootöö noortekeskuste näol ei suutnud nendega seotud noorteni jõuda ega kontakti saavutada.

Mobiilse noorsootöö kontseptsioon on noorte eludele keskenduv avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine. See sisaldab noorteni jõudmist, aga ka grupinõustamist sotsiaalruumist lähtudes. Mobiilse noorsootöö eesmärk on parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koordineerituna võeti mobiilse noorsootöö lühendina kasutusele MoNo ning selle rakendamisel keskendutakse neljale tegevussuunale: tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas ja noorsootöö teenuse tagamine noorte kogunemiskohtades. Oluline märksõna on see, et noorsootöötajad liiguvad oma tegevustega sinna, kus on noored ja ei eelda, et kõik noored neid ise noortekeskustes üles leiavad. 

MoNo teostajad on leitavad: http://www.ank.ee/?p=p_816&sName=mono

 

MANK oli partnerorganisatsioon rahvusvahelises projektis niA-Network in Action 2009-2011.

Antud projekti raames toetati noorteomaalgatust, noored said teada rahvusvahelise koostöö võimalustest ja õppisid projekte kirjutama. Samuti oli MANK esindatud järgmistes rahvusvahelistes noorsootöö projektides:

  • Youth Exchange - Shake Europe and Web it 2.0. (koostöös Horvaatia, Serbia, Bosnia, Küprose, Prantsusmaa, Makedoonia ja Saksamaaga. Noored arutlevad teemadel multikultuurilisus, rassism, kultuuridevaheline õppimine, noorteosalus ja vabatahtlikkus jne. Hiljem väljendavad ennast fotograafia teel)
  • Youth Space on rahvusvaheline kaheaastane projekt, milles osalevad Riia, Stockholm ja Tallinn. Projekti tulemusena saab Riia linn endale uue noortekeskuse, Stockholm töötab välja kultuurihuvilistele noortele suunatud mitte-formaalse õppimise programme ja Tallinna ülesandeks on näituse "Dialoog pimeduses" kaasrahastamine ja virtuaalse "noortekoha" loomine.
  • Info Pack - All Roads lead to Europe! Koostöös Leedu, Läti, Ungari, Slovakkia, Bulgaaria, Rumeenia ja Poolaga. Esmatähtis on luua võrgustik ja koostöö Euroopa Liidu riikidega. Eesmärk on edendada uut partnerlust, eriti nendega, kes on huvitatud arenemisest ja laienemisest oma tegevustes. Vahetades mõtteid ja arvamusi, samuti omandada uusi kogemusi, korraldades ühiseid projekte tulevikus.

 

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine

2010.a. oktoobris sai MANK toetuse ühiskonnale pakutavate teenuste osutamiseks avatud noortekeskuste noorsootöö arendamise kaudu „Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine“ raames. Vastavalt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega sõlmitud kokkuleppele osutas MANK Mustamäel alates oktoober 2010 kuni juuni 2011 kompleksteenust, mille raames teostasime järgmised tegevused: huvitegevus,  6 noorte omaalgatust, 10 erinevat tööelu tegevust ja 9 eriala tutvustust. 

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara